Röjsågskörkort

Röjsågskörkort

Längd
Plats

Örebro

Pris

Röjsåg A 3400 SEK, Röjsåg A+B 5400 SEK

Målgrupp

Våra certifierande röjmotorsågutbildningar vänder sig till dig som har gedigen erfarenhet av arbete med röjmotorsåg samt arbetar inom ett yrkesområde som kräver certifikat på röjmotorsåg.

Utbildning på röjmotorsåg

LAVI gruppen AB levererar utbildningar för certifikat mot röjmotorsågskörkort A och röjmotorsågskörkort A+B.

Utbildningens upplägg

Våra olika röjmotorsågsutbildningar består av både teoretiska- och praktiska moment. Den teoretiska delen kan ske i större grupp men på de praktiska momenten utbildar vi maximalt 6 deltagare vid varje utbildningstillfälle. Behöver ditt företag utbilda fler än 6 personer kan alltså teorin göras gemensamt medan utbildningens praktiska del sker på olika utbildningsdagar.
I utbildningens pris ingår lärarledd undervisning, utfärdande av körkort samt kaffe och lättare förtäring/lunch. Körkortet skickas med post hem till dig som genomgått utbildningen. Röjmotorsåg samt tillhörande säkerhetsutrustning ombesörjs med fördel av deltagarna själva, men vid behov lånar vi mot tilläggsavgift ut utrustning för utbildningstillfället.

Plats för genomförande

Utbildningens teoretiska del genomförs i LAVI gruppen AB:s lokaler på Bettorpsgatan 10 i Örebro. Teoridelen av utbildningen sker kvällstid (1 kväll) så att deltagare inte ska behöva ta ledigt från jobbet mer än nödvändigt för att delta. De praktiska inslagen sker dagtid, antingen på ditt företags marker eller på LAVI gruppens samarbetsgård i Närkes Kil.
Om ni som önskar utbildning på röjmotorsåg utgör en full grupp (6st) och har önskemål om att göra utbildningen på annan ort än i Örebro, kan LAVI gruppen i de allra flesta fall tillmötesgå detta. Utöver de kostnader ni då har för själva utbildningen, tillkommer ersättning för vår utbildares resor och eventuell logi. I dessa fall måste ni som kund även stå för lokal/plats att genomföra såväl utbildningens teoretiska som praktiska del på.
Läs mer om utbildningen på Säker skogs webbplats

PRIS: Röjsåg A 3400 SEK, Röjsåg A+B 5400 SEK

Kontakta oss för att få mer information från oss