Förstudier

Att genomföra en förstudie kan vara avgörande för resultatet av en tänkt förändringsprocess. Att ställa rätt frågor innan viktiga beslut måste tas är ofta det som i slutändan kvalitetssäkrar att en förändring speglar tänkt målbild och effekt. LAVI gruppen driver förstudier i ambitionen att konsekvensanalytiskt granska förutsättningar, framgångsvägar, risker och förtjänster av olika tillvägagångssätt i samband med att ett företag eller en organisation vill starta en förändringsprocess. Produkten av vårt arbete är en kvalitativ rapport i vilken våra uppdragsgivare kan hämta stöd och vägledning när förändringsarbetet påbörjas.

Nedan hittar ni LAVI gruppens modell för förstudie:

Förstudierapporten svarar på följande ingångar

Bakgrund och kravspecifikationBeskrivning av vad som ska uppnås i projektet görs oftast i form av en kravspecifikation. Kraven delas in i förändringsmål och projektkrav. Förändringsmål speglar önskat resultat av tänkt förändringsprocess/projekt och projektkraven anger ramarna som gäller för kommande förändringsprocess.

IntressentanalysSvarar på frågorna:

  • Vem vill att jag lyckas?
  • vem stödjer mig offentligt?
  • vem stödjer mig dolt?
  • vilka framgångar påverkar mig?
  • vilka tjänar på projektet?
  • vilka förlorar på projektet?
  • vilka är jag beroende av?

Exempel på intressenter är kunder, leverantörer, anställda, användare, beställare m.fl.

Ekonomiska förutsättningar
En ekonomisk analys genomförs för att synliggöra projektets ekonomiska förtjänster och utmaningar. I sammanhanget läggs fokus på att identifiera vilket ekonomiskt bidrag projektet ger, vilka konkurrensfördelar som finns samt vilka krav och affärsmål som möjliggörs. Svaren på dessa frågor visar hur mycket projektet kommer att kosta, hur mycket det kommer att inbringa i sparade kostnader eller intäkter, hur olika händelser påverkar projektets utgång m.m.
Val av lösning och prioriteringsordning
För val av lösning i projektet, vare sig det handlar om produktutveckling eller någon annan typ av projekt, måste prioriteringar göras. Ett effektivt sätt att göra en övergripande prioritering i projektet är att använda sig av en klassisk projekttriangel. Projekttriangeln är ett mycket vanligt sätt att illustrera prioriteringen i ett projekt. Den är uppbyggd av tre mot varandra stående prioriteringar i tid, kvalité/resultat och kostnad/resurser. Genom att placera en punkt på triangeln så görs en prioritering mellan dessa tre parametrar. Prioriteras exempevis tid högt kommer den prioriteringen att inverka på parametrarna kvalité och kostnader. Alla tre går inte att tillfredställa på samma gång. projekttriangeln
Övriga planer i förstudien
I övrigt anpassar LAVI gruppen verktygen efter de projekt som olika förstudier ska spegla. Det finns många olika sätt att planera för ett projekt, och beroende på projektkaraktär och omfattning väljer vi olika planer att arbeta efter. Vanligt förekommande hos oss är milstolpeplaner, swotanalyser, eller planer för work breakdown structure.
Resultat.
Våra förstudier presenteras alltid i rapportform. Vår erfarenhet är att detta skapar en överblick som är enkel att ta del av då projektet ska sjösättas.

Varför ska du välja LAVI gruppen?

LAVI gruppen besitter internt och genom partnerskap, gedigen erfarenhet i arbetet med förstudier. Är ditt företag på väg in i en förändringsprocess och vill säkerställa arbetets förutsättningar kan ni känna er trygga i att vi håller ihop förstudiearbetet och den process som genererar fakta att bygga vidare ifrån. Välkommen med ditt företags förfrågan!