Rekryteringsutbildning

Utbildningsupplägg – Rekryteringsutbildning inom Bygg- och anläggning FUB – 2 veckor

Under rekryteringsutbildningens två första veckor genomförs grundutbildningsinsatser samt test och kartläggningar av de elever som efter intervjuförfarandet gavs plats på utbildningen. Under denna del av utbildningen ges LAVI gruppen underlag om vilka deltagare som har förutsättningar att gå vidare in i själva rekryteringsutbildningen. Målsättningen är att ha 12 elever kvar på utbildningen efter det att den förberedande och kartläggande delen är över. Om vi under FUB:en identifierar personer som har förutsättningar att tillgodose sig utbildning men som behöver stärka sig rent språkligt för att detta ska vara möjligt, kommer dessa deltagare att erbjudas yrkessvenska som en stärkande åtgärd och ett komplement till det innehåll aktuell rekryteringsutbildning anger.

Rekryteringsutbildning – Bygg -26 veckor

Utbildningsinnehåll
Arbetsplatsförlagt lärande – Inriktning Bygg – anläggning

Kursdeltagaren utför inom området vanligt förekommande enklare praktiska arbetsuppgifter.
I samband med utförandet av arbetsuppgifterna har deltagaren förmågan att välja material, verktyg och maskiner som passar för arbetsuppgiften.

Kursdeltagaren kan i arbetet följa planeringar och utföra för arbetsuppgiften relevanta beräkningar.

Kursdeltagaren vårdar material och verktyg, och hanterar materialavfall samt förbrukat material enligt de principer som gäller för en korrekt återvinning med hänsyn tagen till gällande lagstiftning.

Deltagaren kan i samband med olika arbetsuppgifter göra enklare riskbedömningar och tar i arbetet hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.

Arbetsplatsförlagd utbildning samt skolpraktiskt förlagd – inriktning Bygg- och anläggning

Deltagaren utför praktiskt byggnationsarbete utefter en konstruktionsritning och givna mått. Deltagaren använder för sammanhanget relevanta verktyg, material och metoder. 

Deltagaren kan i samråd med handledaren planera för arbetsuppgiften. Deltagaren använder sig av relevant mätteknik och i samråd med handledare tolkar deltagaren konstruktionsritningar för praktisk omsättning.

Deltagaren kan på egen hand välja för uppgiften relevanta verktyg. Deltagaren vårdar och sköter dessutom verktyg och material.

Kursdeltagaren utför enklare anläggningsarbeten, exempelvis anläggning av plattgångar, utifrån fastställda kvalitetskrav och använder för uppgiften passande material, verktyg, metoder och maskiner.
I arbetet följer kursdeltagaren enklare arbetsbeskrivningar samt vårdar material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner.

Kursdeltagaren bedömer resultatet och den egna arbetsinsatsen mot uppställda kvalitetskrav

Grundläggande teoretisk utbildning

Deltagaren har en grundläggande förståelse för de principer som gäller vid Byggnadsarbete.

Deltagaren har en grundläggande förståelse för de vanliga riskfaktorerna inom aktuellt arbetsområde/bransch.
Deltagaren har exempelvis grundläggande kunskaper om vikten av rätt skyddsutrustning samt om risker kopplat till exempelvis buller, belastning, arbete på hög höjd, risker med fallande föremål

Deltagaren uppvisar kunskaper om verktyg, verktygs användningsområdet samt om verktygstekniker som är vanligt förekommande i branschen

Deltagaren har en grundläggande förståelse för fraktioner på grus, virke, plåt och isolering. Deltagaren har också förståelse för Funktioner och svenska byggnormer för ett hållbart byggande på lång sikt

Deltagaren har en grundläggande förståelse för varför vi bygger som vi gör i Sverige. Vidare har deltagaren grundläggande kunsaper om material, projekts storlek och tidsåtgång samt hur upplägget på en byggarbetsplats ser från de små detaljerna till den övergripande helheten.

Deltagaren har förståelse för principer, lagar och regler gäller på arbetsmarknaden, i samhället och på den enskilda arbetsplatsen. Deltagaren har kunskaper om rasism, mobbning, sexuella trakasserier samt jämställdhetsfrågor. Deltagaren har dessutom kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter på svensk arbetsmarknad och vet vad som förutsätts för att uppnå en långsiktig anställning.

Deltagaren har förståelse för individens betydelse för gruppen och gruppens betydelse för helheten. Deltagaren har förståelse för olika personlighetstyper och hur dessa måste kunna interagera för helhetens bästa.

Deltagaren har förståelse för den sociala kompetensens betydelse för ett framgångsrikt yrkesliv.

Deltagaren har förståelse för vikten av en god privatekonomi på kort och lång sikt

Deltagaren kan reflektera över sin egen kunskapsutveckling och kan identifiera såväl utvecklingsområden som styrkor hos sig själv och arbetsplatsen

Deltagaren förstår grundläggande ritningsläsning och kan finna stöd i bygghandlingar och byggritningar i utförandet av sitt arbete.

Kunskaper i byggnadskonstruktioner i olika material såsom exempelvis betong, murverk, trä och stål.

Deltagaren har förståelse för energieffektivitet i samband med byggnationsarbeten.

Deltagaren har förståelse för byggprocessens olika delar från projektering, via produktion och konstruktion till förvaltning. Vidare har deltagaren kunskaper om de discipliner som ingår i ett byggnadsutförande samt hur dessa discipliner interagerar för ett gott resultat.

Deltagaren har förståelse för de risker som är förknippade med ombyggnationer av äldre hus samt om utmaningen som ligger i att anpassa äldre arkitektur efter dagens krav.

Deltagaren har förståelse för hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill, sortering av byggavfall och restprodukter samt kan anpassa sitt resursanvändande efter arbetsuppgift.