Integritetspolicy

Inledning

Denna policy förklarar hur LAVI gruppen AB hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har som deltagare i någon av våra verksamheter. Informationen vänder sig till dig som

  • Är deltagare i någon av våra utbildningar
  • Besöker vår hemsida
  • På annat sätt kommunicerar med oss, via kontaktformulär och e-post

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

Vad är personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, dokumentation.

Behandling av personuppgifter

I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

Vänligen notera att denna integritetspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som är deltagare hos oss; namn, e-postadress, telefonnummer, samt annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss. Under din inskrivningstid kommer vi även att samla in uppgifter som är relevanta för den aktivitet du deltar i samt eventuell sjuk- eller annan frånvaro.

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera vår relation med dig som intressent och för att fullgöra våra åtaganden, följa tillämplig lagstiftning och krav från myndighet samt för att kunna utföra tjänsten på bästa sätt.

För att kunna fullgöra avtalsenliga uppdrag, behandlar vi följande personuppgifter:

Vi behandlar namn och kontaktuppgifter för att kommunicera med dig som deltagare under den tid du är inskriven. Vi registrerar din frånvaro för återrapportering till ansvarig myndighet.

För att kunna planera och följa upp din insats och vårt stöd i jobbsöknings- eller utbildningsprocessen, behandlar vi följande personuppgifter:

I samband med genomförda aktiviteter såsom individuella uppföljningssamtal, deltagande i föreläsning, seminarier eller kontakt med arbetsgivare, utbildningsanordnare samt andra aktörer, för vi korta noteringar i ett behörighetsstyrt system för att säkerställa en korrekt rapportering till våra uppdragsgivare.

Vi behandlar ansökningshandlingar och uppgifter från eventuella referenser, för att hjälpa dig framåt i processen.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

  • Vi kan komma att behandla uppgifter om dina prestationer om det behövs för att kunna planera, organisera, leda och följa upp arbetet.
  • Om du har valt att lämna namn och kontaktuppgifter till dina anhöriga kan uppgifterna användas för att kontakta dina anhöriga i händelse av olycksfall eller sjukdom.
  • Om det finns misstanke om att IT-utrustning används i strid med företagets policys och riktlinjer eller illojalt eller brottsligt agerande kan LAVI gruppen AB komma att kontrollera användning av applikationer och utrustning t.ex. internetanvändning samt e-postmeddelanden. För att kunna göra dessa kontroller kan logguppgifter komma att användas. Vårt berättigade intresse är att vi vill kunna kontrollera hur våra arbetsredskap används och att LAVI gruppen AB s regler efterlevs.
  • Vi kan komma att behandla känsliga vid anmälan om kränkning och trasserier, tillbud eller vid hot och eller våld för att kunna leva upp till kraven enligt arbetsmiljölagstiftningen.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter på grund av skyldighet eller rättighet inom arbetsrätten:

  • Vi behandlar även dina uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser som åvilar LAVI gruppen AB.

med denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter.

Anställda och verksamma inom LAVI gruppen AB förbinder sig att följa de sekretessregler som regleras av uppdragsgivaren eller som lag och förordning kräver.

Som huvudregel behandlas dina personuppgifter endast inom EES.

Genom att besöka och navigera på webbplatsen lämnar du som besökare samtycke till hanteringen av cookies. Om du inte vill ha några cookies kan du välja att inte acceptera cookies i datorns webbläsare, men det innebär en begränsning av tillgång till sidor och funktioner.

Mer information om cookies hittar du på Post- och telestyrelsens webbplats www.pts.se