Säljprocesser

LAVI gruppens tar sig an såväl korta som långa uppdrag. Då de uppdrag vi involveras i är mer eller mindre komplexa är våra säljprocesser av självklara anledningar dynamiska och anpassas alltid efter den målbild vi sätter upp tillsammans med våra uppdragsgivare. Oavsett uppdrag, baserar vi alltid våra säljprocesser på fakta och hållbara modeller som säkerställer att våra resultat speglar såväl uppdragsgivares som slutkunds förväntningar och önskemål.

Nedanstående metod och modell kvalitetssäkrar LAVI gruppens säljprocesser oavsett uppdrag

Analysfas
Analys av målgrupp, kundnytta, värde, behov, köpvilja, möjligheter, hinder och utmaningar

Insatsplan
En insatsplan sätts utifrån analysresultat och genererar en tydlig metod att utgå ifrån samt en tidsplan kopplad till uppsatt målbild och aktuell säljprocess.

Kvalificeringsfas

Kvalificeringsfasen innefattar den första kundbearbetningen. Här identifieras köpsignaler och naturliga säljytor. Denna fas generar en nödvändig segmentering och rangordning utifrån vilken avslutningsfasen planeras. Under kvalificeringsfasen ser vi till att de företag som ingår i avslutningsfasens nummerspel är kunder som klart kan se och förstå förtjänsten i den produkt eller tjänst som vår säljprocess handlar om.

Avslutningsfas/Leveransfas
Knyter ihop säljprocessen utifrån perspektivet att de kunder vi når ett avslut med, ser vårt avslut som en början på någonting. När vi avslutar en affär ser vi därför till att kunden har en stor insyn i sin leverans och förstår nyttan med det vi överenskommer om.

Uppföljning
Kundnöjdhet och eventuell analys av säljprocessens mervärden utifrån slutkunds nyläge.

Merförsäljningsingångar
Om uppdragsgivare önskar levererar LAVI gruppen en merföräljningsanalys kopplat till de kunder säljprocessen omfattat