Entreprenadjuridik Grund

Entreprenadjuridik Grund

Längd

1 dag Anpassas efter kundens önskemål

Språk

Svensk

Plats

Enligt överenskommelse

Pris

2000 – 3500 SEK

Målgrupp

Grundkursen i entreprenadrätt riktar sig till dig som är entreprenör, beställare/inköpare, projektledare eller besiktningsman. Kursen inriktar sig även till dig som på annat sätt kommer i kontakt med entreprenadjuridiska frågor. Målsättningen är att du som deltagare ska förstå vilka lagar som är vägledande vid avtal om samt arbete med entreprenader, varför standardavtalen AB 04/ABT 06 finns och varför de kan vara viktiga att ha med som kontraktshandling i ett avtal om en entreprenad. Målsättningen är även att du ska erhålla en grundläggande förståelse och kunskap om standardavtalens villkor. Kursen kräver inte någon tidigare utbildning eller erfarenhet.

Kursmål och innehåll

I grundkursen i entreprenadrätt utgår vi från AB 04, men berör även ABT 06 och skillnaderna däremellan. Vi berör även underentreprenadavtalen AB-U 07 och ABT-U 07. Kursen behandlar i huvudsak följande områden.

– Allmän avtalsrätt – Här behandlas grunderna för ett avtal, hur avtal uppkommer och vad som gäller särskilt beträffande entreprenadavtal. Dessa grunder är viktiga att känna till i alla avtalsförhandlingar.

– Genomgång av grundläggande begrepp och förutsättningar inom entreprenadrätten. Här går vi igenom varför AB 04/ABT 06 finns, vilka entreprenadformer och upphandlingsformer som finns, skillnaderna dem emellan m.m.

– Kapitel 1 i AB 04 – Detta kapitel behandlar omfattningen av samt ansvar för uppgifter och handlingar i en entreprenad. Kapitlet innehåller många centrala regleringar som har bäring på övriga kapitel och frågor i och kring AB 04, bl.a. frågor om ÄTA-arbeten.

– Kapitel 2 i AB 04 – Detta kapitel tar upp utförandet av en entreprenad och innehåller regleringar kring ÄTA-arbeten. Regleringen av ÄTA-arbeten samt de föreskrivna formkraven är väsentliga att känna till för både beställare och entreprenör i syfte att kunna agera rätt och hantera ÄTA-frågor och följdfrågor på rätt sätt.

– Kapitel 4 i AB 04 – Detta kapitel berör tider och rätten till tidförlängning. Vi går här igenom de mest relevanta delarna: tid för slutförande, tidförlängning, hinder och garantitider.

– Kapitel 5 i AB 04 – Detta kapitel avser ansvarsfrågor och felavhjälpande. Vi går här igenom vad som gäller avseende besiktning, reklamation, hur länge olika typer av fel kan åberopas av en beställare samt villkoren för felavhjälpande.

Kontakta oss för att få mer information från oss