Asbest

Asbest

Längd

1-4 dag

Språk

Svensk

Plats

Enligt överenskommelse eller Online

Pris

1-4 dag 3500 – 7500 SEK (beroende på antalet dagar)

Målgrupp

För personer som vistas i en miljö där det finns en risk att du kan komma i kontakt med asbest i ditt arbete ska du gå Allmän utbildning i asbest.

Asbest är ett giftigt material som kan medföra allvarliga hälsorisker om det hanteras felaktigt eller störs. Asbestutbildning är därför ett viktigt krav för alla som vill arbeta med asbest eller asbestprodukter i någon form. 

LAVI gruppen är en av de ledande leverantörerna av Asbestutbildning i regionen och erbjuder omfattande kurser som täcker alla aspekter av asbestsäkerhet, identifiering och sanering. 

Med våra asbestutbildningar och förstklassiga instruktörer är vi fast beslutna att se till att alla inom asbestbranschen har den kunskap och de färdigheter som krävs för att arbeta säkert och effektivt med detta giftiga ämne. 

Om du vill vara säker på att du gör allt du kan för att skydda dig själv och din omgivning från asbestrelaterade skador, välj LAVI gruppen för dina asbestutbildningsbehov.

Dokumentation

Vår kursledare har erfarenhet av asbest och varit verksam, administrativt och teknisk i 15 år.

Kursen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt nödvändiga skyddsåtgärder som ska gälla enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

Kursen är till för dig som inte själv ska sanera asbest, men som måste ha allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 §.

Delar av kursinnehåll

Asbestens egenskaper
Hälsoeffekter
Förekomst av asbest
Skyddsåtgärder vid arbete med asbest
Nödfallsåtgärder
Handhavande av personlig skyddsutrustning
Arbetsmetoder vid hantering av asbest
Kontrollåtgärder
Avfallshantering
Saneringsåtgärder vid arbete med asbest
Bestämmelser om medicinska kontroller


Kontakta oss för att få mer information från oss