PBL och BBR

PBL och BBR

Längd

2 dagar

Språk

Svensk

Plats

Enligt överenskommelse eller Online

Pris

5500 SEK

Denna kurs erbjuder en grundlig genomgång av PBL och BBR. Vi kommer att diskutera centrala principer samt analysera betydande uppdateringar och förändringar som införts i PBL och de senaste utgåvorna av BBR. Kursen syftar till att ge deltagarna en omfattande förståelse och uppdaterad kunskap inom dessa områden.

Kursmoment

Kursinnehåll PBL:

·       Allmänt om PBL 2010:900

·       Plansystemet; regionplan – översiktsplan – detaljplan

·       Utformnings- och egenskapskrav, koppling PBL – PBF – BBR

·       Bygglov, marklov, rivningslov.

·       Genomförandet av byggåtgärder (Byggherrens ansvar, kontrollplan)

·       Processen hos kommunen, bygglov – startbesked – slutbesked

·       Sanktionssystemet, PBL och PBF

·       Case för praktisk tillämpning

Kursinnehåll BBR:

·       Avsnitt 1: Mindre avvikelser, krav vid ändring av byggnader, byggprodukter

·       Avsnitt 2: Allmänna regler; verifiering, förundersökning, ekonomiskt rimlig livslängd, riskanalys m.m.

·       Avsnitt 3: Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen

·       Avsnitt 5: Brandskydd

·       Avsnitt 6: Hygien, hälsa och miljö

·       Avsnitt 7: Bullerskydd

·       Avsnitt 8: Säkerhet vid användning

·       Avsnitt 9: Energihushållning, nyheter & ändringar

·       Case för praktisk tillämpning

Kursmål:

Grundlig genomgång av Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler samt de förändringar som tillkommit.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som berörs av Plan & Bygglagen och Boverkets byggregler: Byggherrar, KA, anställda inom kommuner, konsulter av olika slag (arkitekter, konstruktörer, akustiker, geotekniker, fuktkonsulter m.fl.)


Kontakta oss för att få mer information från oss